ବିଭାଜିତ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ |

  • Split Flange

    ବିଭାଜିତ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ |

    ଷ୍ଟାଇଲ୍ 321 ବିଭାଜିତ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ମୁଖ୍ୟତ the ଭଲଭ୍, ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିମ୍ବା ପାଇପ୍ ରୂପାନ୍ତର ସଂଯୋଗ ସହିତ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଗ୍ରୀଭ୍ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସଂଯୋଗ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ସ୍ଥାପନ ସରଳ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଅଟେ |